മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍