ഗോസായ് കുന്നിലെ കാറ്റ്

210 158
Saikatham Books

വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ അപമൃത്യുവിന്റെയും ഭീതിയുടെയും കൊല പാതകത്തിന്റെയും തിരമാലകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപസര്‍പ്പക ഭാവമാര്‍ന്ന മികച്ച ക്രൈംഫിക്ഷനാണിത്. ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരത്തിനുചിതമായ ആഖ്യാനഭാഷയും, ചാക്ഷുഷ ബിംബങ്ങളുടെ സമര്‍ഥവിന്യസനവും, അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിക്കിണങ്ങുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും, ഔചിത്യപൂര്‍ണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകങ്ങളത്രേ. പതിനഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങ ളിലും കറയറ്റ ഈ വാങ്മയ ചിത്രീകരണമികവ് പ്രകടവുമാണ്. മലയാളനോവലിന്റെ വിശിഷ്യാ, കുറ്റാന്വേഷണനോവലിന്റെ വിശാല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കമാര്‍ന്ന കണ്ണിയായിത്തീരാന്‍ സര്‍വഥാ യോഗ്യ മാണ് ഈ മികച്ച നോവല്‍. ആഴങ്ങള്‍ തേടുന്ന ലാളിത്യമാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രാണബലം; സാഹസി കമായ അന്വേഷണബുദ്ധിയാണ് ഈ നോവലിന്റെ ജീവശക്തി.

7 in stock

വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ അപമൃത്യുവിന്റെയും ഭീതിയുടെയും കൊല പാതകത്തിന്റെയും തിരമാലകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപസര്‍പ്പക ഭാവമാര്‍ന്ന മികച്ച ക്രൈംഫിക്ഷനാണിത്. ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരത്തിനുചിതമായ ആഖ്യാനഭാഷയും, ചാക്ഷുഷ ബിംബങ്ങളുടെ സമര്‍ഥവിന്യസനവും, അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിക്കിണങ്ങുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും, ഔചിത്യപൂര്‍ണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകങ്ങളത്രേ. പതിനഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങ ളിലും കറയറ്റ ഈ വാങ്മയ ചിത്രീകരണമികവ് പ്രകടവുമാണ്. മലയാളനോവലിന്റെ വിശിഷ്യാ, കുറ്റാന്വേഷണനോവലിന്റെ വിശാല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കമാര്‍ന്ന കണ്ണിയായിത്തീരാന്‍ സര്‍വഥാ യോഗ്യ മാണ് ഈ മികച്ച നോവല്‍. ആഴങ്ങള്‍ തേടുന്ന ലാളിത്യമാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രാണബലം; സാഹസി കമായ അന്വേഷണബുദ്ധിയാണ് ഈ നോവലിന്റെ ജീവശക്തി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോസായ് കുന്നിലെ കാറ്റ്”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!