ജാതക കഥകൾ

290 218
Manorama Books

ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ പൂർവ്വജന്മകഥകൾ.മൃഗരൂപിയോ മനുഷ്യരൂപിയോ ആയി ജന്മമെടുത്ത ബുദ്ധന്റെ മുജ്ജന്മ കഥകളിലെ സാരോപദേശങ്ങൾ ഏതു ദേശത്തും ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമായ ജീവിതപാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ്.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികവാർന്ന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദകമായ ഈ പുസ്തകം മനോരമയുടെ ലോക ക്ലാസ്സിക്ക് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

10 in stock

ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ പൂർവ്വജന്മകഥകൾ.മൃഗരൂപിയോ മനുഷ്യരൂപിയോ ആയി ജന്മമെടുത്ത ബുദ്ധന്റെ മുജ്ജന്മ കഥകളിലെ സാരോപദേശങ്ങൾ ഏതു ദേശത്തും ഏത് കാലത്തും പ്രസക്തമായ ജീവിതപാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ്.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികവാർന്ന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദകമായ ഈ പുസ്തകം മനോരമയുടെ ലോക ക്ലാസ്സിക്ക് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതക കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!