നിലമ്പൂര്‍ ചരിത്രം

150 113
admin_p

ഒരു ദേശത്തിന്റെ  ചരിത്രമെഴുതുക എന്നഭാരിച്ച കര്‍മ്മമാണ്‌ തികഞ്ഞ ആത്മാര്‍ഥതയോടെ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ഇവിടെ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.പ്രസിദ്ധമായ നിലമ്പൂരിന്റെ  ഉള്ളകങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രാന്വേഷകന്റെ  സഞ്ചാരം ഈ കൃതിയില്‍ കാണാം. 

Out stock

Out of stock

ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ ചരിത്രമെഴുതുക എന്ന
ഭാരിച്ച കര്‍മ്മമാണ്‌ തികഞ്ഞ ആത്മാര്‍ഥതയോടെ 
ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ഇവിടെ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധമായ നിലമ്പൂരിന്റെ 
ഉള്ളകങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രാന്വേഷകന്റെ  
സഞ്ചാരം ഈ കൃതിയില്‍ കാണാം. 

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

സി. കെ. ബി. നിലമ്പൂര്‍

പ്രസാധകർ

റാസ്ബെറി ബുക്സ്

1 review for നിലമ്പൂര്‍ ചരിത്രം

  1. sasi

    Informative

Add a review

Vendor Information

  • Address:
  • 0.00 rating from 1 review