ഒരു വട്ടം കൂടിയെൻ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന

490 392

പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ ശ്രീ യേശുദാസന്റെ ആത്മകഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രകളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം മാത്രമല്ല,കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ സംഭവങ്ങളെ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

 

8 in stock

പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ ശ്രീ യേശുദാസന്റെ ആത്മകഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രകളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം മാത്രമല്ല,കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ സംഭവങ്ങളെ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

 

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

യേശുദാസൻ

പ്രസാധകർ

പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു വട്ടം കൂടിയെൻ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന”

Vendor Information