പൊന്നിറത്താൾ കഥ

70 53
Blue pea

തിരുനെൽവേലിയിലെ അണ്ണഞ്ചിപ്പെരുമാൾ മാർത്താണ്ഡൻ്റെ മകളാണ് പൊൻനിറമാർന്ന പൊൻനിറത്താൾ.മാനാട്ടുതേരിയിലെ കരിങ്കോഴി അയ്യനാർക്ക് പൊൻകുതിരയെ നേർന്നിട്ടാണ് അവൾ പിറന്നത്.വാരിത്തളിച്ചതുപോലെ,മുഖം നിറയെ വാടുക്കളുള്ള ആ സുന്ദരി ,പാവൂർ രണശൂരപെരുമാൾക്ക് വേളിയായി.പുത്രഭാഗ്യം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തപസ്സുചെയ്ത് ദേവപ്രീതി നേടി അവൾ ഗർഭവതിയാകുന്നു…. .

പേടിപ്പെടുത്തുന്ന യക്ഷിക്കഥകൾ കേട്ടു ശീലിച്ച കുട്ടികൾക്കുമുന്നിൽ കെട്ടുകഥകൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിലെ യക്ഷിക്കഥകളുടെ ഉൾക്കരുത്ത് വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് അഞ്ചു യക്ഷിക്കഥകളിലൂടെ.മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഉദാത്ത ജീവിതം നയിച് ,പതിവ്രതാരത്നങ്ങളായി ശോഭിച് ,മരണത്തെ മധുരീകരിച്ച വീരാംഗനമാരാണ് കഥാനായികമാർ.ദേവവപ്രീതി നേടി അവർ പുനർജനിച്ചപ്പോൾ ദുഷ്ട നിഗ്രഹം വരുത്തി കോപമടക്കുകയും ഭക്തരുടെ ഊട്ടും പാട്ടുമേറ്റ് നല്ല യക്ഷിമാരായി വാഴുകയും ചെയുന്നു.അവരിലൊരാളാണ് പൊന്നിറത്താൽ .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൊന്നിറത്താൾ കഥ”

Vendor Information

  • Store Name: Blue Pea
  • Vendor: Blue Pea
  • Address:
  • No ratings found yet!