രക്ത രക്ഷസ്സുകളുടെ താഴ്വാരം

370 278

ചതി,കൊലപാതകം,സുഖസൗകര്യങ്ങൾ,ഉപചാപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഒരു കാലത്തേ തലമുറകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുവാൻ,അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ ഈ നോവലിന് സാധിക്കുന്നു.മനുഷ്യ സഹജമായ സർവവികാരങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.മുന്തലമുറകളിലെ മനുഷ്യരുടെ,ജീവിതങ്ങളുടെ നേർരേഖകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു രചനകൂടിയാണ് ഈ നോവൽ.

7 in stock

ചതി,കൊലപാതകം,സുഖസൗകര്യങ്ങൾ,ഉപചാപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഒരു കാലത്തേ തലമുറകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുവാൻ,അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ ഈ നോവലിന് സാധിക്കുന്നു.മനുഷ്യ സഹജമായ സർവവികാരങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.മുന്തലമുറകളിലെ മനുഷ്യരുടെ,ജീവിതങ്ങളുടെ നേർരേഖകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു രചനകൂടിയാണ് ഈ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രക്ത രക്ഷസ്സുകളുടെ താഴ്വാരം”

Vendor Information