ശാന്തിയന്ത്രം

240 180
Saikatham Books

ഞങ്ങള്‍ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനാകുന്ന ഒരു ശാന്തിയന്ത്രം. 1914 ലോകം രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഇവിടെ സംഘര്‍ഷമല്ല അനിവാര്യം. വൈദ്യുതകാന്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സാങ്കേതികവശങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനും, അതിലൂടെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു ശാന്തിയന്ത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന ചിന്തയാല്‍ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അസ്വഭാവിക അനുഭവങ്ങളുടെ ആവേശകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ചരിത്രപരമായ സാഹസിക കഥ. ശാന്തിയന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള ഉദ്ദ്വേഗജനകമായ വായനാനുഭവമാണ് ‘ശാന്തിയന്ത്രം.’

10 in stock

ഞങ്ങള്‍ ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനാകുന്ന ഒരു ശാന്തിയന്ത്രം. 1914 ലോകം രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഇവിടെ സംഘര്‍ഷമല്ല അനിവാര്യം. വൈദ്യുതകാന്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സാങ്കേതികവശങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനും, അതിലൂടെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു ശാന്തിയന്ത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ എന്ന ചിന്തയാല്‍ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അസ്വഭാവിക അനുഭവങ്ങളുടെ ആവേശകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ചരിത്രപരമായ സാഹസിക കഥ. ശാന്തിയന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള ഉദ്ദ്വേഗജനകമായ വായനാനുഭവമാണ് ‘ശാന്തിയന്ത്രം.’

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാന്തിയന്ത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!