ശിബിരം

390 293

വർഷങ്ങളോളം ഒരു കുടുംബം പോലെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന പുല്ലാട്ടുകാരും അമ്പാട്ടുകാരും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടുത്ത ശത്രുതയിലാകുന്നു. ഇരുകുടുംബങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രക്തബന്ധം പോലും സംശയത്തിന്റെയും പകയുടെയും ആയുധങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്വന്തം നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ ശത്രുവിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ യുദ്ധവിജയമായി കണ്ട് ഇരുകുടുംബങ്ങളും ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്നു. പ്രതികാരവും പ്രണയവും പ്രണയഭംഗവും ശത്രുസംഹാരവും ഒക്കെ ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്ന നോവൽ. ജോസി വാഗമറ്റത്തിന്റെ ശിബിരം

9 in stock

വർഷങ്ങളോളം ഒരു കുടുംബം പോലെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന പുല്ലാട്ടുകാരും അമ്പാട്ടുകാരും അപ്രതീക്ഷിതമായി കടുത്ത ശത്രുതയിലാകുന്നു. ഇരുകുടുംബങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ രക്തബന്ധം പോലും സംശയത്തിന്റെയും പകയുടെയും ആയുധങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്വന്തം നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ ശത്രുവിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ യുദ്ധവിജയമായി കണ്ട് ഇരുകുടുംബങ്ങളും ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്നു. പ്രതികാരവും പ്രണയവും പ്രണയഭംഗവും ശത്രുസംഹാരവും ഒക്കെ ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്ന നോവൽ. ജോസി വാഗമറ്റത്തിന്റെ ശിബിരം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശിബിരം”

Vendor Information