സ്വർണം

430 323

കർണാടകയിലെ കോളാർ സ്വർണഖനി മേഖലയിലെ കിരീടം വെയ്ക്കാത്ത അധോലോക രാജ്ഞി തിമ്മക്ക. തിമ്മക്കയുടെ പ്രധാന അനുചരൻ രുദ്രേഷ് ഗൗഡ. അപ്രതീക്ഷിതമായി തിമ്മക്കയുടെ മകൻ കോളാർതങ്കം കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ വിശ്വജ്വാല എന്ന പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തിമ്മക്കയുടെയും അനുചരരുടെയും നരനായാട്ട് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി. കാളീചരണിന്റെയും വാസുകിയുടെയും വരവ് തിമ്മക്കയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു

9 in stock

കർണാടകയിലെ കോളാർ സ്വർണഖനി മേഖലയിലെ കിരീടം വെയ്ക്കാത്ത അധോലോക രാജ്ഞി തിമ്മക്ക. തിമ്മക്കയുടെ പ്രധാന അനുചരൻ രുദ്രേഷ് ഗൗഡ. അപ്രതീക്ഷിതമായി തിമ്മക്കയുടെ മകൻ കോളാർതങ്കം കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ വിശ്വജ്വാല എന്ന പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തിമ്മക്കയുടെയും അനുചരരുടെയും നരനായാട്ട് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി. കാളീചരണിന്റെയും വാസുകിയുടെയും വരവ് തിമ്മക്കയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വർണം”

Vendor Information